Sword Art Online ~Vietnamese Version~ Registration

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search

Lưu ý, đây chỉ là trang cập nhật về tiến độ dịch của các chương đang tiến hành. Nếu muốn đăng kí tham gia dịch thuật,vui lòng tới topic Thảo luận chính [Project Discussion] Sword Art Online tại vnsharing.

Tập 1

 • Mở đầu:Gingi (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Chương 1-12: Gingi (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Chương 13-20: Sozuoka (translator/editor), Gingi (PR) - Hoàn thành
 • Chương 21-22: Translator ẩn danh, Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Chương 23-25: Gingi (translator), Zerovampire00 - Hoàn thành
 • Lời bạt: Gingi - Hoàn thành

Tập 2

 • Hắc kiếm sĩ:
 • Phần 1: Zerovampire00 (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Phần 2-3: Translator ẩn danh, Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Hơi ấm trái tim: Sozuoka (translator/editor), Gingi (PR) - Hoàn thành
 • Bé gái trong sương sớm:
 • Chú tuần lộc mũi đỏ: Nanaya (translator), Sozuoka (editor) - Đang edit
 • Lời bạt: Sozuoka - Hoàn thành

Tập 3

 • Mở đầu: Sozuoka (translator/editor) - Chưa PR
 • Chương 1: Sozuoka (translator/editor) - Chưa PR
 • Chương 2: Translator ẩn danh, Sozuoka (editor) - Chưa PR
 • Chương 3: Sozuoka (translator/editor) - Chưa PR
 • Chương 4: Gingi
 • Lời bạt: Sozuoka - Hoàn thành

Tập 4

 • Mở đầu: Sozuoka - Hoàn thành
 • Chương 5: Sozuoka
 • Chương 6: Translator ẩn danh

Tập 7

Ngoại truyện

 • Tiếng của nước, tiếng của búa: Zerovampire00 (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Khúc ca giữa đêm không sao: Zerovampire00 (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành 3/20 phần